Keresés

A keresztségben gyökerezik a közös szolgálat alapja   A keresztségben gyökerezik a közös szolgálat alapja  

Ferenc pápa Motu proprioja: nők is lehetnek hivatalosan lektorok és akolitusok

Január 10-e, Urunk keresztsége ünnepének keltezésével Ferenc pápa „Spiritus Domini – az Úr Lelke” címmel apostoli levelet tett közzé Motu Proprio formájában, mely megváltoztatja az Egyházi Törvénykönyv 230. paragrafusa első pontját és ezáltal kánonilag lehetővé teszi a nők hozzájutását a lektorátus és akolitátus liturgikus szolgálatához.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

Ferenc pápa e rendelkezéssel megváltoztatja a kánonjogi kódexet, intézményessé téve azt, ami a gyakorlatban már egyébként is történik: a világi nők hozzájuthatnak az Ige és az Oltár szolgálatához. Ferenc pápa a döntését Luis F. Ladaria bíborosnak, a Hittani Kongregáció prefektusának címzett levelében fejti ki.

Intézményes és hivatalos lesz a nők oltár körüli szolgálata

Ferenc pápa motu proprioja elrendeli, hogy a nők is állandó, intézményesített formában hozzáférhessenek a lektorátus és akolitátus liturgikus szolgálatához. Maga a tény, hogy liturgikus szertartások során nők olvassák fel Isten szavát, vagy végeznek ministráns szolgálatot az oltárnál vagy áldoztatóként működnek a szentáldozáskor, természetesen nem új keletű dolog, minthogy ez ma már a világ számos egyházi közösségében a püspökök által engedélyezett gyakorlatnak számít. Mostanáig azonban mindez érvényes intézményi felhatalmazás nélkül zajlott, eltekintve Szent VI. Pál pápa rendelkezésétől, aki 1972-ben az úgynevezett „kisebb rendek” megszüntetésekor úgy döntött, hogy továbbra is csak férfiak számára legyenek hozzáférhetőek ezek az egyházi szolgálatok. Azokat ugyanis akkor úgy tekintette, mint egyfajta „előkészítést a lehetséges papszenteléshez”. Most azonban Ferenc pápa, tekintetbe véve a legutóbbi püspöki szinódusok során kialakult észrevételeket, hivatalossá és intézményessé akarta tenni a nők oltár körüli szolgálatát.

A közös szolgálat a keresztség szentségében elnyert királyi papságban gyökerezik

Az Urunk keresztsége napján megjelent motu proprio módosítja a Kánonjogi Kódex 230. paragrafusának első bekezdését, melyben a pápa megállapítja, hogy a nők hozzáférhetnek ezekhez a szolgálatokhoz, melyet egy liturgikus szertartás keretében nyernek el és ami intézményesíti a szolgálatukat. Ferenc pápa megjegyzi, hogy be akarta fogadni a különféle szinódusi összejöveteleken felmerült ajánlásokat, jelezve: „az utóbbi években eljutottunk egy olyan tanfejlődéshez, amely rávilágított arra, hogy az egyház által létrehozott szolgálatok alapja a megkereszteltség közös állapotában, a keresztség szentségében elnyert királyi papságban gyökerezik”. Éppen ezért kéri a pápa, hogy ezeket a szolgálatokat laikus, világi szolgálatnak ismerjük el, melyek lényegileg különböznek a papi rend szolgálatától, amit a papság szentségével nyernek el. A kánon új megfogalmazása így hangzik: „Azok a laikusok, akik rendelkeznek a Püspöki Konferencia által megszabott életkorral és megkívánt képességekkel, meghatározott liturgikus szertartás révén állandó jelleggel rendelhetők a felolvasók és az akolitusok szolgálatára”. Éppen ezért a kódex szövege a világiakra vonatkozó „férfi” megjelölést eltörölte.

Fedezzük fel az Egyházban a megkereszteltek közös felelősségét

A motu proprióhoz Ferenc pápa a Hittani Kongregáció prefektusának, Luis Ladaria bíborosnak címzett levelet kapcsolt, amelyben elmagyarázza döntésének teológiai szempontjait. A pápa szerint „a II. Vatikáni Zsinat által hozott megújulás távlatában napjaink egyre sürgetőbb feladata, hogy újra felfedezzük az Egyházban a megkereszteltek közös felelősségét, különös tekintettel a világiak küldetésére”. Hivatkozik a levél a pánamazóniai szinódus záródokumentumára, mely szerint „sürgető feladat az egész Egyház számára, hogy a különféle helyzetekben támogassák a férfiakra és nőkre bízható szolgálatokat. A megkeresztelt férfiak és nők egyházát kell erősíteni, a keresztségben nyert méltóságuk tudatosságának és szolgálatuknak a támogatásával”.

Érvényben marad a szolgálati papság hagyományos értelmezése   

Ferenc pápa Ladaria bíboroshoz intézett levelében utal Szent II. János Pál pápa szavaira, aki szerint „a szolgálati papság tekintetében az egyház semmilyen módon nem rendelkezik azzal a képességgel (facultas), hogy a papi rend szentségét a nőknek adja”, majd hozzáteszi, hogy „ellenben a nem papi szolgálatok számára ma lehetségesnek és alkalmasnak tűnik e fenntartás meghaladása”. A pápa elmagyarázza továbbá, hogy „a lektorátus és akolitátus szolgálatának a hozzáférhetővé tétele mindkét nem számára, a keresztségben nyert papi küldetés jegyében, gyarapítja értékes hozzájárulásuk elismerését, amit már régóta sok világi hívő, köztük számos nő nyújt az egyház élete és küldetése számára”. Ferenc pápa végül megállapítja, hogy „e szolgálatok átadása a nőknek egy püspöki megbízatás formájában, azok nyilvános elismerését jelenti és hatékonyabbá teszi mindenki részvételét az Egyház evangelizációs munkájában”.

A szolgálatok a kétféle papság közötti kölcsönös együttműködés dinamikájában valósulnak meg

A mostani rendelkezésre egy elmélyült teológiai reflexió után kerül sor. A zsinat utáni teológia valójában újra felfedezte a lektorátus és az akolitátus jelentőségét nemcsak a szolgálati papság, hanem mindenekelőtt a keresztség vonatkozásában. Ezek a szolgálatok a kétféle papság közötti kölcsönös együttműködés dinamikájában valósulnak meg és egyre inkább rávilágítottak valódi „laikus-világi” jellegükre, amely az összes megkeresztelt közös papi szolgálatához kapcsolódik.

11 január 2021, 17:47