Keresés

Pope Francis' General audience Pope Francis' General audience 

Ferenc pápa szerdai katekézise: Pál római börtöne és az igehirdetés termékenysége

Az Apostolok Cselekedeteiről tartott katekézis sorozata utolsó, huszadik részét tartotta Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatás során és Pál apostol római tevékenységét és ezzel a könyv utolsó szakaszát elemezte: „Amikor megérkeztünk Rómába, Pál engedélyt kapott, hogy saját szállást vegyen egy katona őrizete alatt. Két álló esztendeig ott maradt bérbe vett szállásán, s fogadott mindenkit, aki csak fölkereste. Hirdette az Isten országát, és bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról” (ApCsel 28,16.30-31). Ferenc pápa szerint Pál apostolt fizikailag börtönben tarthatták ugyan, de Isten Igéjét nem tudták bilincsbe verni.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Pál apostol útja az evangélium útja

Ma befejezzük az Apostolok Cselekedeteiről tartott katekézist Szent Pál apostol utolsó missziós állomásával, vagyis Rómával. Pál apostol útja megegyezik az evangélium útjával, ennek próbája, hogy az emberek  útjai, ha hittel élik azt, Isten üdvösségének átmeneti helyeivé válhatnak a hit szaván keresztül, ami hatékony kovász a történelemben, ami képes átalakítani a helyzeteket és új utakat nyitni. Pál megérkezik a birodalom szívébe és ezzel végződik az apostolok története, mely tehát nem Pál apostol vértanúságával zárul, hanem az Ige bőséges magvetésével. Lukács elbeszélésének a vége – bekeretezve az evangéliumnak a világban megtett útjába –, összefoglalja Isten Szava minden dinamizmusát, ellenállhatatlan erejét, mely körbejárva a világban mindenkinek közvetíti az üdvösséget.

Folytonosság Krisztus újdonsága és Izrael reménysége között

Pál Rómában mindenekelőtt krisztusi hittestvéreire talál, akik befogadják őt és bátorságot öntenek belé. Ez a meleg fogadtatás arra enged következtetni, hogy mennyire várták és kívánták a megérkezését. Aztán megengedték neki, hogy saját költségére custodia militaris, katonai őrizet alatt maradjon, ami egyféle házi őrizet volt – tette hozzá a pápa. Fogoly állapota ellenére Pál találkozhat a zsidó elöljárókkal, hogy megmagyarázni nekik, miért is volt kénytelen a császárhoz fellebbezni és Isten országáról beszélni nekik. Igyekszik meggyőzni őket Jézusról az Írásokból kiindulva, kimutatva a folytonosságot Krisztus újdonsága és Izrael reménysége között (ApCsel 28,20). Pál őszintén zsidónak ismeri el magát és az általa hirdetett evangéliumban, vagyis a meghalt és föltámadt Krisztus hirdetésében a választott népnek tett ígéretek beteljesülését látja.

Pál próbálja megértetni a zsidó hallgatóival a Jézusban való hitet

A baráti jellegű első találkozót, melynek során készséges zsidókkal találkozott, most egy másik, immár hivatalos jellegű együttlét követ, egy egész napon át, amikor Pál Isten országát hirdeti és próbálja megértetni hallgatóival a Jézusban való hitet, „Mózesből és a prófétákból kiindulva”. Minthogy nem mindenkit győz meg, Isten választott népe keményszívűségét veti a szemükre, mely elítélésének az oka. Pál szenvedéllyel hirdeti a nemzetek üdvösségét, melyek ellenben fogékonyak az Isten iránt és képesek befogadni az élet evangéliumának a Szavát (vö ApCsel 28,28).              

Az egyház soha nem fárad bele abba, hogy anyai szívvel befogadjon mindenkit

Ezen a ponton befejezi Lukács a történet elbeszélését, de nem Pál apostol halálával zárja le a művet, hanem prédikációja dinamizmusával: „Isten Igéje nincs megbilincselve – szögezte le a pápa. Pálnak nincs mozgásszabadsága, de szabad beszélnie. Az Ige nincs megbilincselve, szabad arra, hogy az Apostol két marékkal szórja magvetésre. „Két álló esztendeig ott maradt bérbe vett szállásán, s fogadott mindenkit, aki csak fölkereste. Hirdette az Isten országát, és bátran és akadálytalanul tanított Urunkról, Jézus Krisztusról” (ApCsel 28,28). A ház, mely nyitott mindenki előtt, aki őszinte szívvel keres, az egyház képe, mely jóllehet üldöztetést szenved, félreértik és megbilincselik, nem fárad bele abba, hogy anyai szívvel befogadjon mindenkit, hogy hirdessék nekik az Atya szeretetét, mely láthatóvá lett Jézusban.

A Szentlélek újítsa meg mindenkiben a hivatást a bátor és örömteli evangelizálásra

Végül Ferenc pápa annak a kívánságának adott hangot, hogy az evangélium most véget ért útját követően, melyet együtt éltek meg a katekézisek során, a Szentlélek újítsa meg mindenkiben a hivatást a bátor és örömteli evangelizálásra. Tegyen képessé bennünket, mint Pált, hogy áthassa az otthonainkat az evangélium és tegyük azokat a testvériség utolsó vacsorai termeivé, mely befogadja az élő Krisztust, aki elénk jön minden emberben és minden időben.          

15 január 2020, 17:33