Hledejte

Ilustrační foto: Náměstí sv. Petra Ilustrační foto: Náměstí sv. Petra 

Svatý stolec: nová investiční politika v souladu se sociální naukou církve

Na začátku září bude zahájena nová jednotná politika finančních investic Svatého stolce, jejímž cílem je dosáhnout dostatečného výnosu na podporu aktivit Svatého stolce prostřednictvím investic, které jsou v souladu s učením katolické církve.

Vatican News

Nová jednotná politika finančních investic Svatého stolce a Vatikánského městského státu bude zahájena 1. září, oznámil Ekonomický sekretariát v prohlášení, které dnes zveřejnilo vatikánské tiskové středisko. Dokument, jímž se bude řídit, byl nazván „Investiční politika“ a projednán v Radě pro ekonomiku i s odborníky v této oblasti. Prefekt Ekonomického sekretariátu, o. Juan Antonio Guerrero Alves, jej zaslal vedoucím dikasterií římské kurie a představeným institucí a subjektů spojených se Svatým stolcem.

„Nová investiční politika má zajistit, aby investice přispívaly ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu, chránily skutečnou hodnotu čistého jmění Svatého stolce, vytvářely dostatečný výnos, který by udržitelně přispíval k financování jeho aktivit, a byly v souladu s učením katolické církve, přičemž jsou vyloučeny finanční investice, které jsou v rozporu s jejími základními principy, jako je posvátnost života, důstojnost lidské bytosti nebo obecné dobro. Z tohoto důvodu je důležité“, pokračuje tiskové prohlášení, aby tyto investice „byly zaměřeny na finanční činnosti výrobní povahy, s vyloučením spekulativních aktivit, a především se řídily morálními a kulturními volbami“.

Investiční výnosy budou přicházet na účet Majetkové správy Apoštolského stolce

Jak dodává Ekonomický sekretariát, investiční politika byla schválena ad experimentum na pět let a vstoupí v platnost 1. září s moratoriem na přizpůsobení se navrhovaným kritériím. V tiskovém sdělení se rovněž vysvětluje, jak bude nová investiční politika prováděna: „Kuriální instituce budou muset svěřit své finanční investice do rukou Majetkové správy Apoštolského stolce (APSA) a převést své vlastní likvidní prostředky určené k investování - nebo své vlastní cenné papíry uložené u zahraničních bank nebo u samotné banky IOR - na účet APSA zřízený za tímto účelem u Institutu náboženských děl (IOR)“, tedy vatikánské banky. APSA jako instituce, která spravuje majetek Svatého stolce, zřídí pro Svatý stolec jediný fond, do něhož budou plynout investice do různých finančních nástrojů, a bude mít pro každou instituci účet, na němž bude zpracovávat zprávy a vyplácet výnosy“.

Úloha investičního výboru zřízeného na základě konstituce Praedicate Evangelium

V neposlední řadě se tiskové sdělení nezapomíná zmínit o novém investičním výboru, zřízeném na základě apoštolské konstituce Praedicate Evangelium. Zdůrazňuje se, že tento výbor „bude prostřednictvím APSA uskutečňovat příslušné konzultace zaměřené na provádění investiční strategie a bude hodnotit vhodnost volby, přičemž zvláštní pozornost bude věnovat souladu provedených investic se zásadami sociální nauky církve, jakož i parametrům návratnosti a rizika podle investiční politiky".

Ekonomický sekretariát dnes rovněž zveřejnil statut investičního výboru, který je zodpovědný za definování investičních strategií a zajištění jejich účinného provádění. V souladu s investiční politikou statut stanoví, že výbor vypracovává a aktualizuje pověření, která APSA uděluje správcům portfolia. Vnitřní kontrolou činnosti výboru je pověřen Compliance Officer , kterého jmenuje prefekt Ekonomického sekretariátu. Tato figura zaručuje transparentnost a hladký chod výboru, jakož i zajištění absence střetu zájmů a sledování řádného řízení rizik. Ekonomický sekretariát je odpovědný za sledování a dohled nad prací výboru, který předkládá Radě pro ekonomiku výroční zprávu o své činnosti.

(jag)

19. července 2022, 14:25