Vatican News

Angelus v Budapešti

Promluva papeže Františka před modlitbou Anděl Páně v Budapešti.

Drazí bratři a sestry,

Eucharistie znamená "díkůvzdání" a na závěr této slavnosti, která uzavírá eucharistický kongres a mou návštěvu Budapešti, bych chtěl ze srdce poděkovat. Děkuji velké maďarské křesťanské rodině, kterou chci obejmout v jejích obřadech, v jejích dějinách, v jejích katolických sestrách a bratrech i v bratrech jiných vyznání,  všichni na cestě k plné jednotě. V této souvislosti srdečně zdravím patriarchu Bartoloměje, bratra, který nás poctil svou přítomností. Děkuji především svým milovaným bratřím biskupům, kněžím, zasvěceným mužům a ženám a vám všem, drazí věřící! Velký dík patří všem, kteří se zasloužili o to, že se eucharistický kongres a tento den mohl uskutečnit.

Chtěl bych znovu poděkovat občanským a církevním autoritám, které mě přijaly, a říci köszönöm [děkuji]: děkuji vám, lidé Maďarska. Hymnus, který kongres doprovázel, vás oslovuje takto: "Tisíc let byl kříž pilířem vaší spásy, i nyní ať je pro vás Kristovo znamení příslibem lepší budoucnosti.". To vám přeji, ať je kříž vaším mostem mezi minulostí a budoucností! Náboženské cítění je krví tohoto národa, který je tak svázán se svými kořeny. Ale kříž, zasazený do země, nás nejen vyzývá k dobrému zakořenění, ale také zvedá a rozpíná svou náruč ke všem: nabádá nás, abychom své kořeny udržovali pevné, ale bez utvrzování; abychom čerpali z pramenů a otevírali se žíznivým naší doby. Přeji si, abyste byli takoví: pevně zakotveni a otevření, zakořenění a respektující. Isten éltessen! [Bůh vám žehnej]. Misijní kříž je symbolem tohoto kongresu: ať vás vede k tomu, abyste svými životy hlásali osvobozující evangelium o bezmezné Boží něze pro každého člověka. V dnešním hladu po lásce je to potrava, na kterou člověk čeká.

Nedaleko odtud, ve Varšavě, jsou dnes za blahoslavené prohlášeni dva svědkové evangelia: kardinál Stefan Wyszyński a Elisabetta Czacka, zakladatelka františkánských sester Služebnic kříže. Polský primas, který byl zatčen a uvězněn, byl vždy odvážným pastýřem podle Kristova srdce, hlasatelem svobody a lidské důstojnosti; sestra Alžběta, která ztratila zrak, když byla velmi mladá, zasvětila celý svůj život pomoci nevidomým. Kéž nás příklad nových blahoslavených povzbudí, abychom silou lásky proměňovali temnotu ve světlo.

Nakonec se pomodleme Anděl Páně v den, kdy uctíváme nejsvětější jméno Panny Marie. V dávných dobách jste vy, Maďaři, z úcty nevyslovovali Mariino jméno, ale nazývali jste ji stejným čestným titulem, jaký se používá pro královnu. Kéž vás provází a žehná vám "Požehnaná královna, vaše starobylá patronka"! Mé požehnání z tohoto velkého města chce oslovit všechny, zejména děti a mládež, staré a nemocné, chudé a vyloučené. S vámi a pro vás říkám: Isten, áldd meg a magyart! [Bůh žehnej Maďarům!]

 

Přeložil Petr Vacík

12. září 2021, 14:03

Angelus je modlitba, která se pronáší třikrát denně na památku trvalého tajemství Vtělení, a to v šest hodin ráno, v poledne a v šest hodin večer, když se rozezní zvony. Název Angelus pochází z úvodu modlitby – Anděl Páně zvěstoval Panně Marii (Angelus Domini nuntiavit Mariae), která spočívá v krátké četbě tří jednoduchých testů zaměřených na Ježíšovo Vtělení a v recitaci tří Zdrávasů. Tuto modlitbu pronáší papež o nedělích a slavnostech v pravé poledne na Svatopetrském náměstí. Před modlitbou Anděl Páně se v krátké promluvě věnuje liturgickým čtením daného dne a po apoštolském požehnání zdraví poutníky. Od Velikonoc do Letnic se namísto modlitby Angelus pronáší modlitba Regina Coeli (Raduj se, Královno nebeská), která připomíná Ježíšovo zmrtvýchvstání a v jejímž závěru se třikrát opakuje Chvála nejsvětější Trojice.

Předchozí promluvy před modlitbou Angelus / Regina Coeli

Čtěte více >