Hledejte

Vatican News
Pope Francis during Angelus prayer in St. Peter's Square Pope Francis during Angelus prayer in St. Peter's Square  (ANSA)

Nechme si požehnat od Matky Boží

Papež před mariánskou modlitbou Anděl Páně 1. ledna 2020, nám. sv. Petra.

Drazí bratři a sestry, dobrý den a požehnaný nový rok!

Včera jsme uzavřeli rok 2019 poděkováním Bohu za dar času a za všechna dobrodiní. Dnes začínáme ve stejném postoji vděčnosti chvály rok 2020. Není samozřejmé, že naše planeta začala další oběh kolem Slunce a že my lidské bytosti na ní nadále žijeme. Není to samozřejmost, ba dokonce vždycky je to „zázrak“ k užasnutí a k poděkování.

V první den roku slaví liturgie Svatou Matku Boží Marii, Nazaretskou Pannu, která přivedla nas svět Ježíše, Spasitele. Ono dítě je Božím požehnáním pro každého muže a ženu, pro velkou lidskou rodinu a celý svět. Ježíš neodstranil ze světa zlo, nýbrž potřel ho u kořene. Jeho spása není magická, nýbrž „trpělivá“ spása, to znamená, že spočívá v trpělivosti lásky, jež na sebe bere nepravost, které tak odnímá moc. Láska nás činí trpělivými. Častokrát ztrácíme trpělivost. Také já a prosím o odpuštění za špatný příklad, který jsem včera dal [papež zřejmě míní incident, o kterém blíže v naší zprávě ZDE – pozn. překl.]. Když tedy rozjímáme o jesličkách očima víry, spatřujeme obnovený svět, osvobozený od nadvlády zla a podřízený královské svrchovanosti Krista, Dítěte, ležícího v jeslích.

Proto nám dnes Matka Boží žehná. A jak nám Madona žehná? Tím že nám ukazuje Syna. Bere jej do náruče, ukazuje ho a tak nám žehná. Žehná celé církvi, žehná celému světu. Ježíš, jak zpívají andělé v Betlémě, je »radostí pro všechen lid«, slávou Boha a pokojem lidí (srov. Lk 2,14). Z tohoto důvodu svatý papež, Pavel VI., vyhlásil první den roku dnem míru: v modlitbě, v uvědomění si a odpovědnosti k míru. Poselství pro rok 2020 zní: „Mír jako cesta nadějedialogsmíření a ekologická konverze“.

Hleďme tedy na Matku a na jejího Syna, kterého nám ukazuje. Nechme se na začátku roku požehnat! Nechme se požehnat od Madony a jejího Syna.

Ježíš je požehnáním pro ty, které tíží břímě morálního i materiálního otroctví. On osvobozuje láskou. Tomu, kdo ztratil sebeúctu a vězí v bludném kruhu neřestí, praví Ježíš: Otec tě má rád, neopouští tě a s nezlomnou trpělivostí čeká na tvůj návrat (srov. Lk 15,20). Tomu, kdo je obětí nespravedlnosti a vykořisťování a nevidí východisko, otevírá Ježíš bránu bratrtsví, kde najde přívětivé tváře, srdce a ruce, aby odložil hořkost a beznaděj a obdržel důstojnost. Tomu, kdo je těžce nemocen a cítí se opuštěn a sklíčen, je nablízku Ježíš, dotýkající se něžně jeho ran, které pomazává olejem útěchy, proměňuje slabost na sílu dobra a rozvazuje ty nejzašmodrchanější uzly. Tomu, kdo je vězněn a pokoušen uzavřít se do sebe, otevírá Ježíš horizont naděje maličkým zábleskem světla.

Drazí bratři a sestry, sestupme z piedestálů svojí nadutosti – všichni jsme pokoušeni pýchou - a prosme o požehnání Svatou Matku Boží, pokornou Matku Boží. Ona nám ukazuje Ježíše: nechme si požehnat, otevřme srdce Jeho dobrotě. Tak bude začínající rok poutí naděje a pokoje, nikoli slovy, ale skutky dialogu, smíření a péče o stvoření.

 

Přeložil Milan Glaser

1. ledna 2020, 15:37