Vatican News
 Setkání za mír v Sofii, Náměstí Nezávislosti Setkání za mír v Sofii, Náměstí Nezávislosti  (Vatican Media)

Promluva papeže Františka na mezináboženském setkání v Sofii

Na Náměstí Nezávislosti v bulharském hlavním městě probíhalo od 18.15 tamního času setkání za mír. S papežem, Františkem se na něm sešli představitelé náboženských komunit působících v této zemi (pravoslavní, židé, protestanté, arméni, muslimové).

Drazí bratři a sestry,

Modlili jsme se za mír slovy inspirovanými sv. Františkem z Assisi, velkým milovníkem Boha Stvořitele a Otce všech lidí. Láska, kterou dosvědčil horlivostí a upřímnými ohledy ke stvoření i ke každému člověku, s nímž se na své cestě setkával. Láska, která proměnila jeho pohled a z níž vzešlo vědomí, že v každém existuje „paprsek světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nadevše milováni“ (Apošt. exhort. Evangelii Gaudium, 6). Láska, která z něj učinila autentického strůjce míru. Také každý nás je v jeho stopách povolán, aby se stal strůjce, „činitelem“ pokoje. Pokoje, o nějž musíme prosit a pro nějž musíme pracovat, který je obdarováním a úkolem, darem a vytrvalým, každodenním úsilím o to, abychom vybudovali kulturu, v níž je také mír základním právem.  Mír, který je aktivní a „opevněný“ proti všem formám egoismu a lhostejnosti, jež nadřazují nízké zájmy některých lidí nezcizitelné důstojnosti každého člověka. Mír po nás žádá, abychom z dialogu učinili cestu, ze vzájemné spolupráce svůj mravní kodex, ze vzájemného poznávání metodu a kritérium (srov. Dokument o lidském bratrství, Abú Dhabí, 4. února 2019), abychom se setkávali v tom, co nás spojuje, ctíli v tom, co nás rozděluje, a povzbuzovali se v pohledu do budoucnsoti jako prostoru příležitosti a důstojnosti, zejména pro pokolení, jež příjdou po nás.

Jsme tu dnes večer, abychom se modlili před těmito pochopdněmi, které přinesly naše děti. Symbolizují oheň lásky, který v nás plane, oheň, který se má stát majákem milosrdenství, lásky a míru v prostředích, v nichž žijeme. Přáli bychom si, aby tento maják osvítil celý svět. Ohněm lásky chceme roztavit led válek. Prožíváme dnešní setkání za mír na místech kultu různých církví a náboženských vyznání: Svatý Nedelia našich pravoslavných bratří, sv. Josef nás katolíků, synagoga našich starších bratří Židů, mešita našich bratří muslimů a nedaleko také arménský kostel.

Na tomto místě se po staletí shromažďovali Bulhaři ze Sofie přináležející k různým kulturním a náboženským skupinam, aby se setkali a podiskutovali. Kéž se toto symbolické místo stane obrazem svědectví pokoje. V této chvíli se naše hlasy smísily a v jednohlasně vyjadřují vroucí touhu po míru: Kéž se mír rozšíří po celé zemi! V našich rodinách, v každém z nás a zejména na místech, kde bylo mnoho hlasů umlčeno válkou, udušeno lhostejností a přehlíženo kvůli zdrcujícímu spojenectví zájmových skupin. Kéž všichni představitelé náboženství, politiky a kultury spolupracují na uskutečnění této touhy. Každý tam, kde stojí, skrze vykonávání úkolu, který je mu svěřen, může říci: „Učiň mne nástrojem svého pokoje“. Je to přání, aby se uskutečnil sen svatého papeže Jana XXIII., sen o zemi, v níž se zabydlel mír. Následujme jeho přání a vyslovujme svým životem: Pacem in terris! Pokoj na zemi všem lidem, v nichž má Pán zalíbení.

Přeložila Johana Bronková

7. května 2019, 08:37