Vatican News
Audience pro italské neslyšící Audience pro italské neslyšící  (Vatican Media)

Papež vyzval k aktivní účasti neslyšících v pastoraci

Také v církvi bohužel existují předsudky vůči zdravotně znevýhodněným a postiženým lidem, poznamenal dnes papež František při audienci pro Italskou federaci neslyšících, jejíž zástupce přijal v Klementinském sále Apoštolského paláce.

Tato zastřešující instituce propojuje několik sdružení, která na italském území usilují o zlepšení životní kvality neslyšících a jejich zapojení do společenského života za přihlédnutí ke všem dimenzím jejich osobnosti, včetně té duchovní. Římský biskup ocenil tuto všestrannost, jíž se překonává „skartační kultura“.

„Neslyšící nevyhnutelně žijí se svým znevýhodněním, které je součástí jejich života a které lze přijmout pozitivně. Naopak nelze souhlasit s předsudky, s nimiž se tito lidé, stejně jako mnozí jiní zdravotně postižení a jejich rodiny, často setkávají, a to leckdy i v křesťanských společenstvích. Města, vesnice i farnosti jsou povolány k tomu, aby v rámci poskytovaných služeb stále více překonávaly bariéry, jež brání tomu, aby se zašlo za hranice vašich omezení a podchytil se potenciál, spočívající ve vaší aktivní přítomnosti.“

V dnešním kulturním a sociálním kontextu jsou také neslyšící darem pro církev. Na základě přijatého křtu se totiž každý člen Božího lidu stává učedníkem, kterému je svěřeno misijní poslání. Každý pokřtěný bez ohledu na svoji funkci v církvi či stupeň vzdělání ve víře je aktivním subjektem evangelizace (srov. Evangelii gaudium, 120), pokračoval papež František.

„Z toho důvodu se také zastoupení neslyšících osob mezi pastoračními pracovníky, samozřejmě formovaných podle jejich sklonů a schopností, může stát skutečným zdrojem a příležitostí k evangelizaci. Vřele bych si přál, abyste se také vy, ať již jednotlivě anebo na úrovni svých sdružení, stále plněji účastnili na životě vašich církevních společenství. Takto odkryjete a zhodnotíte nadání, kterým vás Pán obdařil, ku prospěchu rodin a celého Božího lidu.“

Boží přítomnost nevnímáme sluchem, nýbrž vírou, podotkl Petrův nástupce a vyzval své neslyšící hosty, aby obnovovali svou víru, a tak stále silněji zakoušeli Boží hlas, promlouvající v jejich srdci. Takto mohou paradoxně napomoci slyšícím lidem, kteří na tento hlas nedbají.

„Myslím na mnohé neslyšící v Itálii a ve světě, zejména na ty, kteří žijí v bídě a na okraji společnosti. Modlím se za ně. A modlím se také za vás, abyste do společnosti vnesli svůj osobitý přínos, neboť jste schopni prorockého pohledu, jste schopni doprovázet procesy sdílení a inkluze a jste schopni spolupracovat na revoluci něhy a blízkosti. Také v církvi je vaše přítomnost nezbytná, abyste přispívali k budování společenství, která by byla pohostinným domovem otevřeným pro všechny, počínaje těmi posledními.“

Řekl dnes papež František členům Italské federace neslyšících.

(jag)

25. dubna 2019, 15:04