Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Bůžek peněz společnost oklámává a obírá o lidskost

Papež se dnes ve vatikánské audienční aule setkal se 7 tisíci delegáty Konfederace italských kooperativ u příležitosti 100. výročí založení této organizace, která má 3,2 milionu členů a poskytuje práci 550 tisícům lidí.

Tuto italskou konfederaci tvoří 22 tisíc kooperativ - družstev, věnujících se  nejrozmanitějším ekonomickým, vzdělávacím, kulturním, sociálním a charitativním činnostem. Její vznik byl inspirován encyklikou Rerum novarum (1891) papeže Lva XIII., který - jak zdůraznil papež František - prorocky začal ozřejmovat učení církve o společnosti.

Jeho intuice vyrostla z přesvědčení, že evangelium není určeno pouze části člověka či společnosti, nýbrž mluví k celému člověku, aby jej stále více polidšťovalo. Doba, ve které psal papež Lev XIII. byla těžká, ale každá doba má svoje trápení a starosti. Slova tohoto papeže byla však vzata vážně, což dalo vznik vaší konfederaci a velkodušnému nasazení, které trvá již sto let. Je to velké znamení naděje, když sociální učení církve nezůstává mrtvým či abstraktním slovem, nýbrž ožívá díky mužům a ženám dobré vůle, kteří mu dávají tělesnou a hmatatelnou dimenzi a proměňují ho na konkrétní, viditelné a užitečné činy.“

„Váš kooperativní model – pokračoval papež - právě proto, že je inspirován církevním učením o společnosti, koriguje určité kolektivistické a etatistické tendence, které jsou pro individuální iniciativu někdy smrtící, ale současně brzdí ty individualistické a egoistické, které jsou zase vlastní liberalismu.“

Zatímco kapitalistické podnikání je zaměřeno hlavně na zisk, má družstevní podnikání za účel přiměřené a vyvážené naplňování požadavků společnosti. Zajisté musí být také kooperativa zaměřena na výtěžek, aby jeho ekonomická aktivita byla účinná a efektivní, ale aniž by ztrácela ze zřetele vzájemnou solidaritu.

Nikdy nesmíme zapomínat, že družstevní (kooperativní) pojetí, založené na vztazích a nikoli na zisku, jde proti proudu světské mentality, řekl papež František.

Jedině když objevíme, že naším pravým bohatstvím jsou vztahy a nikoli materiální dobra, nalezneme alternativní způsoby, jak žít a obývat společnost, která nebude ovládána bůžkem peněz, idolem, který ji oklamává a postupně obírá o lidskost a spravedlnost, a řekl bych že také o bohatství. Děkuji vám za vaše nasazení, které důvěřuje v kooperaci a je výrazem umíněnosti udržet lidskost ve světě, který chce komercializovat všechno. Je zapotřebí této umíněnosti, aby se mohlo pokračovat, vede-li světská logika jiným směrem. Děkuji vám za vaši umíněnost. Ta není hříchem! Jen tak dál.“

Nejdůležitější a nejvíce zřejmou výhodou kooperativ je fakt, že umožňují přemáhat samotu, která z života činí peklo. Cítí-li člověk samotu, zakouší peklo. Vnímá-li však, že nebyl opuštěn, může čelit všem typům obtíží a námah.

Mohli bychom říci, že kooperace je způsob, jak skloňovat blízkost, čemuž učí Ježíš v evangeliu. Stávat se někomu bližním znamená bránit tomu, aby zůstal rukojmím pekla osamocení. Bohužel každodenní zprávy mluví o lidech, kteří si vzali život v důsledku beznaděje, která se rozmáhá právě v osamocení. Nemůžeme zůstat lhostejnými vůči těmto dramatům a každý se má podle svých možností snažit odejmout druhým kousek samoty. To je třeba činit nejenom slovy, ale skutky, láskou a kompetencí a nasazením oné velké přidané hodnoty, kterou je osobní účast. Je třeba činit to laskavě. Slovo laskavost - něha - riskuje, že bude vyškrtnuto ze slovníků, protože nynější společnost jej moc  nepoužívá.“

Papež František zavzpomínal, že poprvé slyšel o křesťanské kooperativě roku 1954 v 18 letech od svého otce, a hned byl přesvědčen o tom, že je to správná cesta. „Možná, že je ekonomicky pomalejší - připustil – ale je účinnější, bezpečná a dojde nejdál.

Je například solidární snažit se dát solidně placenou práci všem; dovolit zemědělcům, které oslabil trh, aby se spojili a dostalo se jim tak posil a pomoci; začlenit osamoceného rybáře do skupiny profesních kolegů apod. Takto se družstevnický přístup stává životním stylem, [...] překonávajícím ekonomii, které hrozí, že bude produkovat na úkor sociální spravedlnosti. Netečnost a individualismus se potírá alternativními činnostmi a nikoli jen stížnostmi. Kdo zakládá družstvo, věří v jiný způsob produkce, jiný způsob práce a jiný způsob zapojení ve společnosti.

Řekl mimo jiné papež František na audienci pro Konfederaci italských kooperativ.

 

(mig)

16. března 2019, 18:21