Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Papež: Boj proti hladu nesmí být jenom slogan

Římský biskup se dnes dopoledne odebral do poslední ze tří institucí OSN, sídlících v Římě, kterou dosud nenavštívil, totiž Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD). Součástí návštěvy bylo také setkání se zástupci indiánských etnik v rámci jejich IV. světového fóra, pořádaného zmíněným fondem, jakož i setkání se zaměstnanci této finanční instituce.

V této instituci je Česká republika pozorovatelskou zemí, narozdíl od dalších dvou, totiž Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Světového potravinového programu OSN (WFP), kde je aktivním členem. Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj je finanční instituce založená v roce 1977, jejímž cílem je financovat především agrární projekty v rozvojových zemích spjatých s produkcí potravin.

Papež František přijel na 42. plenární zasedání Řídící rady této instituce, k níž promluvil ve španělštině, jednom z oficiálních jazyků OSN.

Naše společnost dosáhla obrovských výsledků v různých vědeckých odvětvích. To znamená, že je schopna dělat pokroky ve svých dobrých úmyslech a zvítězí také v boji proti hladu a bídě, přijme-li seriózní předsevzetí. Rozhodnost je v tomto boji zásadní, abychom mohli nejenom pronést slogan, ale doopravdy konstatovat, že »hlad nemá budoucnost, ani přítomnost, nýbrž pouze minulost«. Za tím účelem je nezbytná pomoc mezinárodního společenství, občanské pospolitosti a těch, kdo mají zdroje. Před odpovědností se neunikne tím, že se přenáší z jednoho na druhého. Musí být přijata nabídkou konkrétních a reálných řešení.“

Petrův nástupce připomněl, že ve světě je 820 milionů lidí, kteří trpí hladem nebo podvýživou. „Je paradoxní, že většina z nich pracuje v zemědělství,“ poznamenal.

„Vybízím proto všechny zodpovědné činitele ve státních i mezinárodních institucích, jakož i ty, kdo mohou přispět z veřejného a privátního sektoru, aby se zasadili o rozvoj zemědělských regionů přijetím adekvátních opatření, která umožní producentům být odpovědní za svoji výrobu a svůj rozvoj. Problémy, které nyní negativně poznamenávají úděl mnoha našich bratří nelze řešit izolovaně, příležitostně či těkavě. Dnes musíme více než kdy předtím spojovat síly, dosahovat konsenzů a navazovat vztahy. Je zapotřebí učinit přímými protagonisty ty, kdo jsou stiženy nouzí, a nenakládat s nimi jako s příjemci nějaké pomoci, což může vést k vytváření závislosti. Vždycky je zapotřebí potvrzovat ústřední postavení člověka.“

Řekl mimo jiné papež na zasedání Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj, kde bylo zastoupeno 181 členských států.

Součástí dopolední návštěvy v této instituci bylo také setkání se zástupci indiánských etnik v rámci jejich IV. světového fóra, pořádaného ve stejné době zmíněným fondem. Příslušníci těchto etnik žijí v 70 zemích světa a je jich přibližně 370 milionů. Jejich život se mnohem těsněji pojí k životnímu prostředí, jehož kvalita tak někdy naprosto zásadně rozhoduje  o jejich bytí či nebytí.

Vaše zdejší účast dokazuje, že otázky životního prostředí jsou extrémně důležité a nutí nás nově pohlížet na naši planetu, která je v mnoha regionech poškozována lidskou chamtivostí, válečnými konflikty, jež plodí záplavu zla a neštěstí, jakož i přírodní katastrofy, které po sobě zanechávají bídu a spoušť. Nemůžeme dále ignorovat tyto metly a odpovídat na ně lhostejností a nedostatkem solidarity. Jedině silný smysl pro bratrství posílí naše ruce, aby podpořily ty, kdo to potřebují, a otevřou dveře budoucnosti pokolením, která přijdou po nás.“

Bůh stvořil zemi ku prospěchu všech, aby byla pohostinným místem, kde se nikdo nebude cítit vyloučen a všichni budou mít svoje obydlí – řekl dále papež František.

Indiánské národy jsou živým zvoláním naděje. Připomínají nám, že my lidé sdílíme odpovědnost za péči o společný dům. A třebaže jej určitá dosud přijatá rozhodnutí poškozovala, nikdy není příliš pozdě se poučit a osvojit si nový způsob života. Je třeba přijmout takový způsob jednání, který opustí bezduché a škodlivé zvyklosti, překoná krutý individualismus, impulzivní konzumismus a mrazivé sobectví. Pokud konstruktivně sjednotíme svoje síly, nastolíme trpělivý a velkomyslný dialog, uvědomíme si lépe  skutečnost, že se vzájemně potřebujeme, že jednání poškozující životní prostředí se negativně odráží na pokojném a plynulém soužití, že indiáni dále nemohou snášet nespravedlnosti. Mladí mají právo na svět, který bude lepší než náš, a očekávají od nás konsekventní a přesvědčivé odpovědi. Díky vám za vaši houževnost, s níž hlásáte, že země neexistuje jenom proto, aby byla bezohledně sdírána.“

Řekl mimo jiné papež František několika desítkám reprezentantů indiánských etnik v římské sídle FAO.

Třetí a poslední setkání na půdě této instituce patřilo zaměstnancům Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj. Zde papež poukázal na zvrácenost nerovné koncentrace bohatství, vyjádřenou úslovím »málokteří žijí v nadbytku a mnozí v nedostatku«,  což je logika pro budoucnost lidstva katastrofální, a poděkoval zaměstnancům zmíněné instituce za jejich snahu jít proti proudu svým smýšlením i jednáním.

Z vaší práce mají prospěch mnozí lidé, kteří jsou v nouzi nebo znevýhodnění, a přežívají ve velkém strádání na periferiích světa. Tento typ služby proto musí být skloubením odborné kompetence a zvláštní lidské vnímavosti. Proto bych vám chtěl doporučit, abyste neustále pěstovali vnitřní život a city, které rozšiřují srdce a zušlechťují lidi i národy. To jsou poklady, které platí víc než jakékoli materiální dobro.“

Papež mluvil o potřebě nadchnout se a nenechat se ničím odradit. Připomněl v této souvislosti slova svaté Matky Terezy z Kalkaty, která na námitku, že její činnost je jen kapkou v moři, odpověděla: »Ano, je jen kapkou v moři, ale proměňuje ho«.

Tajemství spočívá v opatrování a živení vznešených motivací. Takto se přemáhají nebezpečí pesimismu, průměrnosti a zvykovosti, a vkládá se nadchnutí do každodenní práce i v maličkých věcech, které nevím, jak skončí. Krásné slovo nadšení – entuziasmus – lze interpretovat jako »vkládání Boha do toho, co se dělá«, podle řeckého kořene en-theos. Bůh totiž nikdy neochabuje v konání dobra, nikdy se nezdráhá začínat znovu.

Řekl mimo jiné Petrův nástupce několika stovkám zaměstnanců Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD), jednoho ze tří úřadů OSN, sídlících v italském hlavním městě.

Papež František navštívil již dvakrát v roce 2014 a v roce 2017 Organizaci spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a mezitím v roce 2016 také Světový potravinový program OSN (WFP). Činnosti všech tří úřadů se vzájemně překrývají a propojují.

 

14. února 2019, 19:06