Hledejte

Vatican News
Papa Francesco Papa Francesco  (ANSA)

Mezinárodní eucharistický kongres bude roku 2020 v Budapešti

Svatý otec dnes přijal členy Papežské komise pro Mezinárodní eucharistické kongresy v rámci jejich plenárního zasedání, kterého se účastnila rovněž maďarská delegace, vedená kardinálem Petrem Erdö, arcibiskupem Budapešti, která bude v roce 2020 pořádat příští Mezinárodní eucharistický kongres.

„Tato událost – řekl papež František – proběhne v evropském velkoměstě, jehož křesťanská společenství dychtí po nové evangelizaci, schopné čelit moderní sekularizaci a globalizaci ohrožujících svébytnost jejich bohatých a rozmanitých dějin. Co tedy znamená slavit Eucharistický kongres v moderním a multikulturním městě? – tázal se Svatý otec a odpověděl poukazem na tři dimenze „eucharistické kultury čili způsobu myšlení a jednání, mající základ v Nejsvětější svátosti“.

Prvním z nich je společenství. Při Poslední večeři Ježíš zvolil jako znamení svého daru chléb a kalich bratrství. Odtud plyne, že slavení památky Páně, v níž se sytíme Jeho Tělem a Krví, vyžaduje a zakládá společenství s Ním a mezi věřícími. Společenství s Kristem tak představuje  skutečnou výzvu eucharistické pastorace, která má pomáhat věřícím, aby Jej přijímali ve svátosti a žili v Něm a s Ním činorodou láskou a misijním posláním. K tomu kromě mše přispívá také eucharistická úcta, která je významnou součástí této církevní události. Modlitba adorace učí neoddělovat Hlavu Krista od Jeho Těla, to znamená svátostné společenství s Ním od společenství s jeho údy, z čehož plyne misijní nasazení.“

Druhou dimenzí je služba. Eucharistické společenství, které má účast na údělu Služebníka Ježíše, stává se se rovněž služebníkem, přijímáním darovaného Těla se stává tělem daným za život mnohých. Neustálým vracením se do »hořejší místnosti« (srov. Sk 1,13), do lůna církve, kde Ježíš umyl nohy svým učedníkům, slouží křesťané evangeliu včleňováním se do situace slabostí a kříže ve snaze sdílet a uzdravovat. V církvi a společnosti – podotkl papež – je mnoho situací, do nichž je třeba vlévat balzám prokazováním skutků duchovního i tělesného milosrdenství.

A nakonec, každá mše sytí eucharistický život tím, že znovu objevuje slova evangelia, která se nezřídka z našich měst vytrácejí. Takovým je slovo milosrdenství. Všichni si stěžují na podzemní řeku ubohostí, která proudí zkušenostmi naší společnosti. Jde o různé formy strachu, útlaku, arogance, zloby, zášti, uzavřenosti, zanedbávání životního prostředí. Křesťané však každou neděli zakoušejí, že tento proud nezmůže nic proti oceánu milosrdenství, který zaplavuje svět. Zdrojem tohoto oceánu smilování je Eucharistie.“

„Příští Mezinárodní eucharistický kongres, který se uskutečnění za dva roky v Budapešti a bude pokračováním jejich více než stoleté historie, je povolán ukazovat stezku novosti a obrácení a připomenout, že středem života církve je eucharistie,“ řekl papež František v závěru dnešního setkání se členy zmíněné přípravné papežské komise.

 

(mig)

10. listopadu 2018, 16:27