Hledejte

Vatican News
VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Dějiny skončí věčným kralováním Ježíše Krista

Promluva Svatého otce před mariánskou modlitbou Anděl Páně, nám. sv. Petra.

Dobrý den, drazí bratři a sestry!

Slavnost Ježíše Krista Krále, připadající na dnešek, uzavírá liturgický rok a připomíná, že život tvorstva neplyne náhodně, nýbrž směřuje ke konečnému cíli: definitivnímu zjevení Krista, Pána dějin a veškerého tvorstva. Dějiny skončí Jeho věčným kralováním. Dnešní evangelium (srov. Jan 18,33b-37) k nám promlouvá o tomto království - Kristově, Ježíšově království - popisem ponižující situace, v níž se ocitl Ježíš po svém zatčení v Getsemanech: spoutaný, zbitý a obžalovaný je postaven před Jeruzalémské autority. Je představen římskému místodržiteli jako někdo, kdo usiluje o politickou moc a chce být židovským králem. Pilát Jej tedy začne vyšetřovat a během dramatického výslechu Mu dvakrát klade otázku, zda je král (srov. Jan 18,33b.37).

Ježíš nejprve odpoví, že jeho království »není z tohoto světa« (v.36). Potom prohlásí:  »Ano, já jsem král« (v.37). Z celého Ježíšova života je zřejmé, že nemá politické ambice. Vzpomeňme, jak Jej po rozmnožení chlebů chtěl nadšený zástup provolat králem, sesadit římskou moc a zřídit království Izraele. Pro Ježíše je však království něčím jiným a zajisté se neuskutečňuje revoltou, násilím a silou zbraní. Proto se odebral na horu, aby se o samotě modlil (srov. Jan 6,5-15). Nyní, když odpovídá Pilátovi, poznamenává, že Jeho učedníci Jej nebránili. Říká: »Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům« (v.36).

Ježíš chce dát na srozuměnou, že nad politickou mocí spočívá ještě jiná, mnohem větší moc, která není dosažitelná lidskými prostředky. Ježíš přišel na zem vykonávat tuto moc, kterou je láska, totiž vydat svědectví pravdě (srov. v.37). Jde o božskou pravdu, která je podstatou evangelního poselství: »Bůh je láska« (1 Jan 4,8) a chce ve světě ustanovit Svoje království lásky, spravedlnosti a pokoje. Toto je království, jehož králem je Ježíš a které sahá až na konec časů. Dějiny nás učí, že království, jež se zakládají na moci zbraní a podvodu, jsou křehká a dříve či později se zhroutí. Boží království je však založeno na lásce a ujímá se v srdci. Boží království se zakořeňuje v srdcích a uděluje tomu, kdo jej přijme, pokoj, svobodu a plnost života. My všichni chceme svobodu a chceme plnost. Jak to učinit? Dovol, aby Boží láska, Boží království, Ježíšovo království zakořenilo ve tvém srdci a zakusíš pokoj, svobodu a plnost.

Ježíš nás dnes žádá, ať Mu dovolíme stát se naším králem. Králem, jenž nás svým slovem, svým příkladem a svým životem obětovaným na kříži zachránil ze smrti a ukazuje cestu zbloudilému člověku, dává světlo našemu životu poznamenanému pochybností, strachem a každodenními zkouškami. Nesmíme však zapomenout, že Ježíšovo království není z tohoto světa. Ježíš bude moci dát nový smysl našemu životu, někdy podrobenému těžkým zkouškám také v důsledku našich pochybení a hříchů, jedině pod podmínkou, že nebudeme sledovat logiky tohoto světa a jeho „králů“.

Panna Maria ať nám pomáhá přijmout Ježíše jako krále svého života a šířit Jeho království vydáváním svědectví pravdě, kterou je láska.

Přeložil Milan Glaser

25. listopadu 2018, 19:42