Hledejte

Vatican News
Papa: se malato si sente amato scompare ombra eutanasia Papa: se malato si sente amato scompare ombra eutanasia   (ANSA)

Svatý otec: Církev mění svět do té míry, v jaké reformuje samu sebe

Papež se dnes setkal se členy generální kapituly rosminiánů.

Vlastní jméno této řeholní kongregace, nazývané podle jejich zakladatele, italského kněze a filosofa, bl. Antonia Rosminiho, zní: Institut lásky (Institutum Charitatis – zkratka I.C.). Vzniknul roku 1828 a nyní má 250 členů. Kromě Itálie působí v dalších osmi zemích (Velká Británie, Irsko, USA, Nový Zéland, Keňa, Tanzánie, Venezuela a Indie). Řeholníci nemají vlastní řádový oděv, oblékají se stejně jako diecézní kněží a skládají čtvrtý slib zvláštní poslušnosti papeži stejně jako jezuité. Stanovy rosminiánů ukládají svým členům, aby „neustále rozjímali o Boží Prozřetelnosti a s pokorou v srdci se ve všem klaněli Jejím úradkům, nepředvídali Ji, nýbrž následovali a pohotově a jemně dbali každého Jejího hlasu.“ Petrův nástupce řekl hned v úvodu své promluvy:

Vaše návštěva je výrazem přilnutí k církvi a Svatému stolci, jak to doporučoval váš zakladatel blahoslavený Antonio Rosmini, který rád říkával: »Křesťan v sobě živí sympatii, bezmeznou úctu a přilnutí ke Svatému stolci římského papeže« (Massime di perfezione cristiana adattate ad ogni tipo di persone, Lezione III, n.6). Věrnost Petrovu stolci je výrazem jednoty v různosti a církevního společenství; neodmyslitelným prvkem plodnosti misijního poslání.

Téma generální kapituly „Buďte dokonalí... buďte milosrdní“ - zmínil dále papež - bylo ohniskem učení vašeho zakladatele, který zdůrazňoval, že svatost a pěstování ctností nejsou vyhrazeny jen některým lidem, ani pouze některým etapám lidského života.

Svatost je cestou pravé reformy církve, která – jak správně viděl Rosmini – proměňuje svět do té míry, do jaké reformuje samu sebe. Právě proto nazval vaši řeholi Institut lásky, aby zdůraznil svrchovanost ctnosti lásky, která – jak praví apoštol Pavel – je nade vším (srov. Kol 3,14). Rosmini doprovázel lásku »vnitřní pevností«, byl neochvějný v »mlčení«. Jeho příklad ať je vám pobídkou, abyste činili pokroky v plodnosti niterného a v heroismu vnějšího mlčení. To je cesta, která přináší plody dobra a svatosti, a církev ji ukazuje každému věřícímu. Je taktéž důležité zachovávat »svatou indiferenci«, kterou váš zakladatel přejal od svatého Ignáce z Loyoly a bez níž nelze uskutečňovat autentickou všeobecnou lásku.“

Papež povzbudil rosminiány, aby ji nadále prokazovali hmatatelně, intelektuálně, duchovně a pastoračně a tak neustále sledovali Ducha svatého, ukazujícího kde, kdy a jak mít rád.

Váš institut a specifičnost rosminiánského charismatu může nadále významně sloužit šíření evangelia. Vytrvale a prozíravě podávejte svůj duchovní a věroučný odkaz. Nevyhnutelnými těžkostmi se nenechte odradit, nýbrž podnítit k ještě větší důvěře v Boha, abyste s radostí a nadějí plnili poslání, které vám svěřil.“

Řekl v závěru římský biskup řeholní kongregaci rosminiánů, věnující se zejména intelektuální křesťanské formaci.

 

(mig)

1. října 2018, 17:59