Hledejte

Vatican News
Pope Francis Pope Francis  (ANSA)

Papež kněžím: Dosvědčujte moc Zmrtvýchvstání ve zraněních tohoto světa

Svatý otec dále přijal na audienci klérus francouzské diecéze Créteil v čele s biskupem Michelem Santierem v rámci pouti do Věčného města spojené se společnou reflexí nad reorganizací jejich diecéze.

Papež František jim mimo jiné řekl:

Žijeme v době, kdy se loďka církve zmítá v prudkých a protichůdných vichrech, zejména v důsledku závažných provinění některých jejích členů. Tím důležitejší je neopomíjet skromnou každodenní věrnost službě, kterou nám Pán umožnil žít v rámci velké většiny těch, které daroval církvi jako kněze! Víme, že v odpovědi na Pánovo povolání se darem konsekrace skrze Ducha nestáváme nějakými  »superhrdiny«.  Uvědomujeme si, že jsme muži, kterým se dostalo odpuštění a zároveň  poslání stát se pastýři na způsob Ježíše, raněného, zabitého a vzkříšeného. Dnes stejně jako včera je naším posláním jakožto služebníků církve dosvědčovat moc Zmrtvýchvstání ve zraněních tohoto světa.“

Takto máme ve skromnosti činit pokroky na cestě ke svatosti a pomáhat všem Kristovým učedníkům, aby odpovídali na povolání svého křtu a byli misionáři i svědky radosti z evangelia – řekl dále papež.

Drazí přátelé, během času, který jste si udělali na  revizi organizace svojí diecéze, nemějte strach pohlédnout do ran naší církve. Nikoli kvůli lamentování, nýbrž proto, abyste dospěli až k Ježíši Kristu. Jenom On nás může uzdravit a dovolit nám, abychom od Něho znovu začali a v Něm a s Ním našli konkrétní prostředky, jak prezentovat každému Jeho život v kontextu chudoby a nedostatku. Neboť, »má-li v nás něco vzbuzovat svatý neklid a burcovat naše svědomí, pak je to starost, že mnoho našich bratří žije bez síly, světla a útěchy plynoucí z přátelství s Ježíšem Kristem, bez společenství víry, které je přijímá, bez horizontů smyslu a života« (Evangelii gaudium, 49).“

Během těchto dnů – řekl dále papež – budete diskutovat také o pastoraci na poli kněžských a řeholních povolání.

Připomeňme si, že »kde je život, horlivost a  ochota nést Krista druhým, tam se rodí pravá povolání« (tamt. 107). Právě způsobem, jak žijete svoji službu, umožníte mladým přijmout Pánovo povolání ke kněžství a zasvěcenému životu. Mějte proto svůj zrak upřený k Ježíši Kristu a kultivujte zvláštní svazek, který vás s Ním spojuje prostřednictvím osobní modlitby, naslouchání Jeho Slovu, slavení svátostí a služby bratřím.“

Řekl papež František kněžím a biskupovi diecéze Créteil, přičemž v závěru zmínil tamější rodačku, ctihodnou Madeleine Delbrêlovou, jíž a především přímluvě Panny Marie svěřil všechny věřící této sufragánní pařížské diecéze.

 

(mig)

1. října 2018, 18:11