Hledejte

Vatican News
Papež při návštěvě nemocnice Papež při návštěvě nemocnice  (Vatican Media)

Papež: Není přijatelné, aby se lékař stal pouhým vykonavatelem pacientovy vůle

“Vaše postavení katolických lékařů vás zavazuje k trvalé duchovní, mravní a bioetické formaci, abyste tak vnášeli evangelní zásady do lékařské praxe, počínaje vztahem mezi lékařem a pacientem, až po misijní činnost, která zlepšuje zdravotní podmínky obyvatel na periferiích tohoto světa”, řekl dnes papež František delegaci Světové federace katolických lékařských asociací (FIAMC).

Přijal ji krátce před 25. mezinárodním kongresem, na kterém se zastřešující organizace 53 národních lékařských sdružení sejde v Záhřebu pod titulem: “Svatost života a lékařská profese – od Humanae vitae k Laudato si´”. Českou republiku v mezinárodní federaci zastupuje Asociace kolegií katolických lékařů, která působí při Křesťanské akademii.

“Katolická identita ovšem není kompromitující při spolupráci s kolegy, kteří z jiného náboženského úhlu či bez specifické víry pokládají za měřítko své práce důstojnost a výjimečnost lidské bytosti. Církev je pro život a záleží jí na tom, aby se v rámci konkrétní existence nic nestavělo proti životu, byť se jedná o existenci slabou,  bezbrannou, nevyvinutou a nepokročilou.”

Římský biskup ocenil věrnost a důslednost Federace lékařských asociací, s nimiž po léta udržuje svůj katolický ráz a naplňuje katolickou nauku na medicínsko-mravním poli. Jak poznamenal, tato věrnost se často setkává s obtížemi a námahou a za výjimečných okolností může vyžadovat rovněž značnou odvahu:

Pokračujte klidně a odhodlaně v této cestě a doprovázejte výroky magisteria ve zdravotnické oblasti odpovídajícím vědomím jejich mravního dosahu. Také lékařství a zdravotnictví totiž nebylo ušetřeno postupujícího technokratického paradigmatu, glorifikace neomezené lidské moci a praktického relativismu, podle něhož je všechno irelevantní, neslouží-li to bezprostředním zájmům”.

Za této situace je nutné potvrdit ústřední postavení nemocného jako člověka s nescizitelnými právy, v prvé řadě pak právem na život. Je třeba zabránit tendenci, která znehodnocuje člověka na stroj, vyžadující opravu, aniž by ctila mravní principy, a zneužívá nejslabších lidí tím, že odepisuje všechno, co nevyhovuje ideologii výkonnosti a zisku, vyzýval Svatý otec.

“Jak ve svých zemích, tak na mezinárodní rovině, se na odborné úrovni zapojte do diskusí o zákonodárství v eticky delikátních otázkách, jakými jsou přerušení těhotenství, konec života a genetická medicína. Nepřestávejte bránit výhradu svědomí, jak pro lékaře, tak pro všechen zdravotnický personál. Není přijatelné, aby se vaše úloha zredukovala na roli pouhého vykonavatele pacientovy vůle či nároků zdravotnického systému, ve kterém pracujete.”

V tomto smyslu je naléhavé, aby se působení katolických lékařů vyznačovalo nezaměnitelnou srozumitelností v rovině osobního i kolektivního svědectví, zdůraznil papež František a vybídl ke společnému úsilí a spolupráci s jinými pastoračními pracovníky ve zdravotnictví, kněžími, řeholníky a řeholnicemi. Trpící totiž potřebují kromě odborné péče a znalostí také bratrskou lásku, lidskost a evangelní soucit.

“Drazí bratři a sestry, mnozí lidé hledí na vás i vaše dílo. Vaše slova, gesta, rady a rozhodnutí se rozléhají ozvěnou, která přesahuje úzce profesionální rovinu, a pokud jsou důsledná, stávají se svědectvím žité víry. Zaměstnání tak stoupá k důstojnosti ryzího a pravého apoštolátu”,

řekl dnes papež František zástupcům Světové federace katolických lékařských asociací.

(jag)

28. května 2018, 12:18