Biskupská konference Filipín při svém zasedání před dvěma lety Biskupská konference Filipín při svém zasedání před dvěma lety 

Filipínští biskupové se zavázali ke konkrétním opatřením proti klimatické krizi

Filipínští biskupové vydávají pastorační prohlášení o ekologii, v němž potvrzují svůj závazek "jít příkladem" při podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie a dalších udržitelných systémů.

Filipínští biskupové se zavázali, že do roku 2025 odprodají veškerý majetek místní církve ve finančních institucích a společnostech, které investují do ekologicky škodlivých aktivit. Zavázali se také odmítnout dary od všech ekologicky "destruktivních" průmyslových odvětví, včetně těžebních společností.

Jít příkladem

Závazek je obsažen v novém pastoračním prohlášení o ekologii, které bylo zveřejněno 29. ledna po jejich dvoudenním online plenárním shromáždění minulý týden.

V návaznosti na předchozí pastýřský list o klimatické krizi vydaný v roce 2019 pětistránkový dokument potvrzuje závazek Biskupské konference Filipín (CBCP) "jít příkladem" při prosazování využívání obnovitelných zdrojů energie a dalších udržitelných systémů, jak k tomu vyzvala nedávná konference COP-26 v Glasgow.

Biskupové konstatují, že po pauze, kterou si vynutila pandemie Covidu-19, se svět nyní rychle vrací ke znečišťujícím praktikám, které způsobily tolik škod našemu společnému domovu a vedly k zesílení kalamit, jež zasáhly zejména zranitelné země.

Udržitelný rozvoj: morální imperativ

"Jako jeden z nejzranitelnějších národů v této době globální nouze mají Filipíny morální imperativ usilovat o co nejudržitelnější cestu rozvoje v zájmu současných i budoucích generací a zajistit, aby byly zohledněny hlasy všech," píší biskupové.

Poznamenávají, že "úkol zajistit toto se stává ještě zřejmějším v souvislosti s nadcházejícími volbami, které budou určovat správu naší země v tomto desetiletí kritickém pro klimatická a ekologická opatření".

Žádné další investice do fosilních paliv

CBCP proto znovu zdůrazňuje svůj závazek "konkrétních ekologických opatření v péči o náš společný domov", a to i ve světle nedávných závěrů COP-26 v Glasgow.

Biskupové vyzývají všechny církevní instituce, aby nedovolily investovat své finanční prostředky do uhelných elektráren, těžebních společností a dalších dobývacích projektů, které ničí životní prostředí a postihují místní komunity.

"Je nepřijatelné, aby finance, které nám byly tak milostivě poskytnuty, byly použity na takováto průmyslová odvětví. Finanční prostředky musí být použity výhradně pro společné dobro, celistvost stvoření a slávu našeho Stvořitele," říkají.

Politika nepřijímání darů

Vyzývají také všechny církevní subjekty, aby se řídily politikou nepřijímání darů "od vlastníků nebo provozovatelů a jakýchkoli představitelů těžebního průmyslu, zejména uhlí, fosilního plynu, těžby, dolů a těžby dřeva", kterou iniciovala CBCP.

Provádění národního programu Laudato si'

Filipínští biskupové se dále zavazují, že budou nadále prosazovat realizaci svého "Národního programu Laudato Si'", který CBCP zahájila v roce 2019 ve všech církevních obcích. Každá filipínská diecéze má zřídit speciální "Ekologický referát" s odpovídajícími finančními prostředky na jeho činnost.

Prohlášení vybízí diecéze po celé zemi, aby ve spolupráci s občanskou společností a dalšími náboženskými organizacemi zintenzivnily výchovné úsilí v oblasti životního prostředí ve školách a popularizovaly tak papežem Františkem navrhované "malé každodenní činy", na které upozorňuje encyklika "Laudato Si'".

CBCP se rovněž rozhodla institucionalizovat každoroční podzimní oslavu " Času stvoření" a "Týdne Laudato Si'".

Podpora návrhu zákona o právech přírody

Závěrem biskupové znovu vyjadřují plnou podporu návrhu zákona o právech přírody, který je v současné době projednáván v Národním kongresu.

Cílem navrhovaného zákona je regulovat a omezit těžbu nerostných surovin, fosilních paliv, agresivní formy obhospodařování a využívání půdy a další formy ekologické destrukce, a chránit tak životy mnoha domorodých skupin a místních komunit.

"Jsme přesvědčeni, že navrhovaná legislativa by sloužila jako prevence škodlivých projektů, které by přinášely prospěch pouze několika málo lidem a zároveň by zhoršovaly klimatickou zranitelnost mnoha lidí," uvádějí biskupové.

 

(vac)

1. února 2022, 12:29