Hledejte

Vatican News
Kardinál Reinhard Marx při tiskové konferenci Kardinál Reinhard Marx při tiskové konferenci  (ANSA)

Německá církev představila studii o zneužívání nezletilých

Němečtí biskupové nechali vypracovat detailní studii na téma zneužívání nezletilých a moci. Kardinál Marx při prezentaci zdůraznil, že církev nechce hájit sebe, ale pracuje pro dobro všech, ve prospěch ochrany dětí a spravedlnosti pro oběti zneužívání.

„Sexuální zneužívání je především také zneužitím moci,“ stojí ve studii vypracované nezávislými odborníky na objednávku Německé biskupské konference. Experti z univerzit v Mannheimu, Heidelbergu a Giessenu se zabývali tématem sexuálního zneužívání nezletilých v rámci katolické církve v Německu od roku 1946 do roku 2014. Výsledky byly představeny na tiskové konferenci v rámci podzimního plenárního zasedání Německé biskupské konference, které dnes končí ve Fuldě. K tématu se vyjádřil předseda německého episkopátu, kardinál Reinhard Marx, a komisař pro otázky sexuálního zneužívání v církvi a pro záležitosti spojené s ochranou dětí a nezletilých při této biskupské konferenci, trevírský biskup Stephan Ackermann.

Přes 3,5 tisíce případů za 68 let

Studie, jejíž vypracování trvalo téměř 4 roky, mluví o 3 677 případech zneužívání nezletilých ze strany kněží, jáhnů a členů řeholních řádů ve zkoumaném období 68 let. 62,8 procent se týká nezletilých mužského pohlaví. Ve třech čtvrtinách případů byly oběti v náboženském nebo pastoračním vztahu s obviněnými. Studie hovoří o zneužívání moci, které spojuje s konceptem klerikalismu považovaným – citujeme – za „autoritární systém, v němž kněz může zastávat postoj autoritářské nadvlády ve vztahu k lidem, kteří nejsou zasvěcení, vzhledem k tomu, že jej jeho funkce a zasvěcení staví do nadřazené pozice.“ Zneužívaní vyčítají obviněným a církvi, jakožto instituci, nedostatek věrohodného připouštění si vlastních vin a lítosti. Studie poukazuje na velmi málo sankcí církevního rázu proti obviněným a na praxi pouhého překládání na jiné místo, s rizikem, že se situace bude opakovat.

Pozornost církve k tomuto tématu jako vzor pro jiné instituce

Badatelé uznávají pokrok v preventivní práci a konstatují, že může „sloužit za vzor pro jiné instituce“, kde byla otázka sexuálního zneužívání prozatím opomíjena. Jak dodávají, samo vypracování studie může být považováno za znamení, že katolická církev se tímto tématem zabývá autenticky a systematicky.

Převaha obětí mužského pohlaví

Pokud jde o převládající počet obětí mužského pohlaví, badatelé uvádějí: „Neexistují dostatečná vysvětlení, podle nichž by zřetelná převaha chlapců a mladíků mezi oběťmi sexuálního zneužívání ze strany duchovních v katolické církvi byla způsobena jedinou příčinou. Na tomto místě lze mluvit o mnoha faktorech – stojí v německé studii. – Jedním z nich by mohla být větší možnost kontaktů duchovních s chlapci a mladíky. Před II. vatikánským koncilem například byla ministrantská služba vyhrazena pouze chlapcům. Kromě toho v minulosti bylo také do katolických kolejí a institutů přijímáno více chlapců než děvčat.“

Homosexualita a celibát

„Tyto okolnosti však – pokračují badatelé – nemohou vysvětlit jasnou převahu obětí mužského pohlaví. V tomto kontextu by proto bylo možné mluvit také o ambivalentních interpretacích a postojích katolické sexuální morálky ve vztahu k homosexualitě a k významu celibátu. Povinnost života v celibátu by se mohla zdát jako vysvětlení pro psychické problémy seminaristů inklinujících k potlačování svých homosexuálních tendencí, vzhledem k tomu, že - přinejmenším v semináři - se nabízí také perspektiva blízkého soužití v exkluzívně mužské společnosti. V tomto ohledu by některé specifické struktury a pravidla katolické církve mohly mít vysoký potenciál atraktivnosti pro nezralé osoby s homosexuálními tendencemi – čteme ve studii vypracované pro Německou biskupskou konferenci. – Církev však oficiálně nepřipouští homosexuální vztahy či praktiky. Hrozí tedy nebezpečí, že tyto tendence budou muset být prožívány „ v tajnosti“. Složitá interakce sexuální nedozrálosti, možných latentních, negovaných a potlačovaných homosexuálních tendencí v prostředí, které se částečně projevuje jako homofóbní, může nabízet další vysvětlení pro převahu obětí mužského pohlaví pokud jde o zneužívání ze strany katolického kléru. Nicméně – tvrdí dále badatelé – ani homosexualita ani celibát nejsou sami o sobě příčinou sexuálního zneužívání nezletilých“ – uzavírají němečtí badatelé.

Význam výběru kandidátů a formace

Pokud jde o celibát, studie nicméně doporučuje položit si otázku, jakým způsobem by pro některé skupiny lidí tato volba „mohla být rizikovým faktorem pro sexuální zneužívání. V literatuře je toto téma předmětem sporu,“ dodávají autoři studie. Z těchto důvodů je zásadně důležitý výběr kandidátů, jejich formace a psychologické konzultace.

Nebagatelizovat rizikové situace

Studie dále tvrdí, že riziko sexuálního zneužívání dětí ve strukturách katolické církve není uzavřeným fenoménem. „Tato problematika přetrvává a vyžaduje konkrétní činnost s cílem zabránit rizikovým situacím nebo je alespoň snížit na minimum. Výsledky šetření jasně ukazují, že sexuální zneužívání nezletilých ze strany kněží v katolické církvi není pouze výsledkem pochybeného jednání jednotlivců, ale že je nutné věnovat pozornost také strukturálním rizikovým rysům uvnitř katolické církve, které sexuální zneužívání neletilých usnadňují nebo znesnadňují jeho prevenci“.

Kardinál Marx: Zneužívání se příliš dlouho popíralo

Předseda německé biskupské konference, kardinál Reinhard Marx, ve svém projevu s rozhodností zdůraznil, že sexuální zneužívání je zločin. „Kdo se provinil, musí být potrestán – pokračoval. Příliš dlouho se v církvi skutečnost zneužívání popírala, odvracel se pohled a vše se ukrývalo. Prosím o odpuštění za všechna selhání a za všechnu bolest,“ dodal předseda Německé biskupské konference. „Pociťuji hanbu za zničení důvěry, za zločiny, kterými se provinili představitelé církve a pociťuji hanbu také za ty, kdo odvracejí zrak, nechtějí přijmout to, co se stalo, a nemyslí na oběti. Platí to také pro mne. Nedokázali jsme vyslechnout oběti. Toto nesmí zůstat bez důsledků! Oběti mají právo na spravedlnost,“ řekl kardinál Marx.

Absolutní priorita obětí zneužívání a jeho prevence

Od roku 2010 – dodal – němečtí biskupové přijali za naprostou prioritu a bezpodmínečnou orientaci na pozornost k obětem a na předcházení dalším obětem. „Příliš dlouho – pokračoval kardinál Marx – jsme věnovali pozornost něčemu jinému, lásce k instituci a obhajobě nás samých, biskupů a kněží. Přistoupili jsme na struktury moci a často jsme podporovali klerikalismus, který pak v důsledku favorizoval násilí a zneužívání.“ Jak dále dodal předseda Německé biskupské konference, zveřejněná studie částečně naplňuje závazky z roku 2010, avšak její výsledky ukazují, že je potřeba pokračovat a pracovat pro ochranu dětí, pro dobro těch, kdo byli těmito věcmi zasaženi, a pro obnovení „důvěry a důvěryhodnosti“.

Němečtí biskupové přednesou téma sexuálního zneužívání na synodě

Kardinál Marx rovněž sdělil, že již papeže stručně informoval o výsledcích studie, a ohlásil, že němečtí biskupové přednesou téma sexuálního zneužívání  k jednání na synodě o mladých lidech, která bude probíhat letos v říjnu.

Mons. Ackermann: Je zapotřebí větší koordinace

Komisař pro otázky sexuálního zneužívání v církvi a pro záležitosti ochrany děti a nezletilých při Německé biskupské konferenci, trevírský biskup Stephan Ackermann, zdůraznil, že studie poskytuje jasné ukazatele ohledně struktur a procesů, které mohou v církvi favorizovat riziko zneužívání. „V posledních letech jsme přijali celou sérii opatření proti sexuálnímu násilí v církevním prostředí. Platí to především pro sektor prevence, díky práci těch, kdo jsou pověřeni prevencí, spolu s mnoha jejich spolupracovnicemi a spolupracovníky. Závěrečná zpráva však ukazuje, že my biskupové musíme zasáhnout s větší koherencí a větší vzájemnou koordinací a že veškeré intervence či preventivní opatření nebudou dostačovat, pokud nebudou součástí jisté církevní kultury a struktur, jež přispívají k efektivní prevenci zneužívání moci.“ Trevírský biskup uzavřel s tím, že v boji proti zneužívání biskupové nemohou obstát sami. Je zapotřebí kritických hlasů a pomoci ze strany společnosti a zejména těch, kdo byli zneužíváním zasaženi, dodal biskup Ackermann.

(job)

27. září 2018, 15:17