Vatican News
Протестна манифестация в Париж срещу сексизма Протестна манифестация в Париж срещу сексизма 

Съветът на Европа: борба срещу сексизма във всички области

Комитетът на министрите на Съвета на Европа с препоръка, гласувана в Страсбург, призовава всички държави да „засилят борбата си срещу сексизма във всички области“. Препоръката съдържа първата дефиниция на сексизма, призната в международен план.

В отговор на #MeToo (Аз също) и други скорошни движения, които са повишили осведомеността за постоянния сексизъм в обществото“, обяснява бележка, е приета препоръка, която съдържа „първата дефиниция на сексизма, призната в международен план“: „Сексизмът е проява на исторически неравностойните отношения на власт между жените и мъжете, което води до дискриминация и предотвратява пълното еманципиране на жените в обществото“.

Тъй като сексизмът е „широко разпространен и систематичен във всички сектори и във всички общества“ и „сексизмът и сексисткото поведение се коренят в половите стереотипи и ги засилват“, Комитетът посочва специфичен правен инструмент, насочен към борбата с него, чрез пълен списък от мерки и области, в които сексизмът се проявява, от рекламата, чрез медиите, до заетостта, правосъдието, образованието и спорта“.

Текстът също така предлага указания към различните участници относно „конкретните начини за идентифициране и справяне с него“. Препоръката изисква от държавите-членки да „оценят прилагането на нейните насоки“ и „да съобщят на Комисията на Съвета на Европа за равенство между половете предприетите мерки и постигнатия напредък“.

(ant.i)

01 Април 2019, 14:53