Търси

Vatican News
Папа Франциск Папа Франциск 

Папата обнови статутите на Ватиканската банка

С Хирограф, публикуван на 10 август, папа Франциск, обнови, ad experimentum за две години, статутите на Института за религиозните дела, познат повече като Ватиканската банка (IOR), одобрени през 1990 от Йоан Павел ІІ, адаптирайки по този начин към „изискванията на времето“, института основан през 1942 от папа Пий ХІІ. Първите промени в статутите на Института са направени от самия папа Пачели през 1944.

Мисията на IOR

Целта на Институт остава непроменена, със задачата да „осигурява съхранението и управлението на движимите и недвижимите имущества, прехвърлени или поверени на същия Институт от физически или юридически лица и предназначени за религиозни или милосърдни дела“.

Външен ревизор

Сред основните новости се откроява въвеждането на т.нар. Външен ревизор, който може да бъде физическо лице или компания, за проверката на финансовите отчети според признатите международни стандарти. Следователно в органите на Института вече не съществуват трима вътрешни ревизори, чиято длъжност винаги бе подновявана. Външният ревизор ще бъде назначаван от Кардиналската комисия по предложение на Надзорния съвет и ще изпълнява своята длъжност за период от три последователни финансови години, и може да бъде подновена само веднъж. Той отговаря за задължителния одит на счетоводството: изразява „с конкретен доклад преценката за баланса на института“, „проучва всички книги и счетоводни документи“, „получава от Института и може да поиска всяка полезна информация за собствената си ревизионна дейност“.

Управленческата структура на Ватиканската банка

Органите, отговарящи за Ватиканската банка ще бъдат четири:

Кардиналска комисия, съставена от петима кардинали, назначени от папата за петгодишен период, който може да бъде подновен само веднъж.

Надзорен съвет, съставен от седем члена (преди бяха пет), назначи за петгодишен период от Кардиналската комисия, който може да бъде подновен само веднъж. Съветът може да учредява свои собствени специални консултативни комитети за получаването на адекватна подкрепа при вземането на решения по определени въпроси. Председателя на Надзорния съвет, назначен от Кардиналската комисия, е законният представител на Ватиканската банка.

Прелат, назначен за петгодишен период от Кардиналската комисия, чийто мандат може да бъде потвърден само веднъж. В новия Статут се уточнява детайлно неговото задължение, което е да насърчава „етическото измерение“ на управителите и служителните, за да може тяхната работа да бъде в съответствие с католическите принципи и мисията на института, поддържайки постоянен обмен с целия персонал на банката.

Дирекция, чийто генерален директор може да бъде назначен временно (за пет години и потвърден само веднъж) или постоянно: при всеки случай той прекратява своята работа в Института при навършването на 70 годишни възраст. Преди, в изключителни случаи, тази възрастова граница можеше да бъде надхвърлена.

Заместване на членовете

Според новите статути, заместването на всеки член може да стане, не само при неговата смърт, а също когато е „неспособен или предварително прекратява длъжността си по каквато и да е причина“.

Задължение за изключителна заетост

В новия статут освен това е поместен параграф за персонала, който запълва пропуск от предишния статут. „Всички служители на Института, в постоянно трудово правоотношение,  имат задължението за изключителна заетост. Те не могат да извършват други чиновнически и / или консултантски дейности, платени и безплатни, нито да упражняват дейности с търговски характер, нито да участват, по какъвто и да е начин, както вътре или извън Държавата-град Ватикана. Всички служители трябва спазват Етичния кодекс, одобрен от Надзорния съвет.

Единствен секретар на Съвета и правила за протоколиране

В новия статут е въведена фигурата на Единствен секретар на Съвета, с подходящо юридическо образование, който ще бъде отговорен за протоколирането на заседанията на Съвета и на Комисиите и за съхранението на съответните протоколи. В този контекст са въведени по-строги правила относно протоколирането на „заседанията“: изрично се изисква протоколите да бъдат „верни, точни и пълни“ и да бъдат прочетени и одобрени в края на всяка среща. Протоколите трябва да бъдат съхранявани в архив и да са на разположение, с цел гарантирането на историческата памет на фактите и проследяването на документите във всеки един момент.

Опорна точка е Каноническото право

В Хирографа на папа Франциск се уточнява, че Института няма дъщерни дружества или филиали. Отговорността за съхранението и управлението на получените блага се урежда не само от правилата в Държавата-град Ватикан, от статута и от приложения Правилник, но също от нормите на Каноническото право. В случаи на доказана необходимост, заседанията на Надзорния съвет могат да бъдат провеждани и чрез средствата за телекомуникация.

Последният доклад на Ватиканската банка

През юни т.г. Ватиканската банка публикува финансовия си отчет за 2018, който регистрира приход от 17,5 милиона евро (срещу 31,9 милиона през 2017): сума дарена на папата. Резултатът, въпреки че е по-нисък от предходната година, уточняваше комюникето на банката, е постигнат въпреки „силната пазарна нестабилност и запазването на все още много ниските лихви“.

Кард. Аврил: неотменимо етично измерение

Не трябва да се забравя – написа тогава председателя на Каридналската комисия на Ватиканската банка, кард. Сантос Абрил – че институтът през последно време се намира в етап на регулиране и разяснения; всичко това с решителното желание да се създаде състояние, напълно съответстващо на етическата насока, както желае Негово Светейшество“. Големи крачки бяха направени в тази линия в контекста на финансова прозрачност на Светия престол, признат и от Moneyval, Комитетът на експертите за оценка на мерките срещу прането на пари и финансирането на тероризма, създаден от Съвета на Европа.

Подбор на финансовите дейности

През 2018 г. Ватиканската банка „усъвършенства допълнително интегрирането на критерии за отрицателен и положителен скрининг за подбор на финансови дейности, чрез които да направи инвестиции, съответстващи на католическия морал, подбирайки ексклузивно компании, които извършват дейности, съответстващи на Социалната доктрина на Католическата църква.

Инвестиции в полза на бедните страни

Ватиканската банка продължава да реализира инвестиции, целящи улесняване развитието на най-бедните страни, правейки такъв избор, който да е в съответствие с осъществяването на устойчиво бъдещо развитие за идващите поколения“. Освен това Института „допринесе за реализирането на редица благотворителни и социални дейности, както чрез дарения от финансов характер, така и чрез отдаване при  благоприятен наем или чрез комодат (заем за послужване) на своето недвижимо имущество на организации, занимаващи се със социална дейност“.

Клиентите на IOR

Накрая, що се отнася до активите на IOR, според отчета за 2018, Институтът има 14.953 клиенти, които са разделени по следния начин: религиозни ордени (53%), ведомства на Римската курия, офиси на Светия престол и на Държавата-град Ватикан и апостолически нунциатури (12%), епископски конференции, диоцези и енории (9%), органи с каноническо право (8%), кардинали, епископи и духовенство (8%), ватикански служители и пенсионери (8%), други субекти, включително фондации с каноническо право (2%).

10 Август 2019, 12:20